Uitnodiging Algemene Ledenvergadering korfbalvereniging DOS’46/VDK Groep

 • oktober 18, 2023

We nodigen onze leden, ouders van jeugdleden en donateurs van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op woensdag 8 november om 20.00 uur in onze veldkantine. Onderstaand vindt u de agenda.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering 23 november 2022 (*)
 5. Jaarverslag financieel 2022-2023 (*)
 6. Verslag financiële controle commissie 2022-2023
 7. Voorstel tot verlenen décharche bestuur
 8. Samenstelling financiële controle commissie 2023-2024
 9. Vaststellen contributie
 10. Bestuurssamenstelling
  1. Aftredend en herkiesbaar: Harmen Tjeerdsma in de functie van algemeen bestuurslid en Haralt Lucas als voorzitter.
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: Agnes Everts in de functie van penningmeester en Juul Loijenga als algemeen bestuurslid.
  3. Het bestuur draagt Ferdy Dik voor als penningmeester en Inge Vreeswijk als algemeen bestuurslid.
 11. Organisatiestructuur vereniging
 12. Clubmanager NOC*NSF
 13. Verbouwing Veldkantine
 14. Overige ontwikkelingen
 15. Huldiging Jubilarissen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

*Deze bijlagen zijn vanaf 1 november 2023 op te vragen via secretaris@dos46.nl. Indien er voorkeur is om de stukken geprint te ontvangen dan kunt u dat aangeven.

 

Zet woensdag 8 november om 20.00 uur dus alvast in je agenda!

Sportieve groet,

Het bestuur van DOS’46

Haralt | Agnes | Juul | Marcel | Nicolle | Harmen | Harm Jan

n