Agenda ledenvergadering 20 november a.s.

  • november 10, 2014

AGENDA LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING DOS’46

Donderdag 20 november 2014                  Aanvang 20.30 uur                         Veldkantine

 

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering  26 juni 2014 (*)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag 2013-2014

  • Jaarverslag bestuur (*)
  • Jaarverslag commissies en werkgroepen (*)
  • Financieel jaarverslag (*) inclusief  goedkeuring jaarrekening

5. Werken aan ‘stip op de horizon’

  • Visie
  • Bestuurssamenstelling

– Organogram bestuur en verdeling commissies
– Aftredend en niet herkiesbaar: Geke Hofstra

  • Stand van zaken veldaccommodatie

– Aan de leden wordt een voorstel voorgelegd over de vervanging van het kunstgrasveld, hierover dienen de leden een besluit te nemen. 

  • KNKV-cursus ‘Meer leden in kortere tijd’
  • Bestuurscommunicatie c.q. communicatie met de leden

6. Huldiging leden

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

 

(*) Deze bijlagen zijn vanaf 13 november op te vragen via secretaris@dos46.nl