ALV op donderdag 27 oktober

 • september 13, 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering korfbalvereniging DOS’46

 

We nodigen onze leden en ouders van jeugdleden van harte uit om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 27 oktober om 20.00 uur in onze veldkantine. Mocht het, in verband met Corona, noodzakelijk worden om de vergadering digitaal te organiseren dan zullen we je hier zo snel mogelijk over informeren. Onderstaand vindt u de agenda.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering 30 juni 2022 (*)
 5. Aanpassen statuten (*)
 6. Jaarverslag financieel 2021-2022 (*)
 7. Vaststellen contributie
 8. Informeren & Meenemen leden
  1. Huidige stand van zaken
  2. Vooruitblik (Speerpunten / Meer Jaren Plan)
 9. Huldiging Jubilarissen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*Deze bijlagen zijn vanaf 20 oktober 2022 op te vragen via secretaris@dos46.nl

 

Zet donderdag 27 oktober om 20.00 uur dus alvast in je agenda!

 

Sportieve groet,

Het bestuur van DOS’46