ALV donderdag 2 juli in Sporthal De Eendracht

  • juni 27, 2020

AGENDA LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING DOS’46

Donderdag 2 juli                             Aanvang 20.00 uur                         Sporthal De Eendracht

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 28 oktober 2019 (*)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Vaststellen agenda

5. Bestuursverkiezing

  • Het bestuur draagt Haralt Lucas voor als voorzitter.
  • Het bestuur draagt Harmen Tjeerdsma voor als Bestuurslid Korfbalzaken.
  • Aftredend en herkiesbaar: Agnes Everts en Juul Loijenga.

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk melden via secretaris@dos46.nl . De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal vijf stemgerechtigde leden.

6. Bestuurssamenstelling & Vacante posities

7. Informeren & Meenemen leden

a. Terugblik afgelopen seizoen

b. Huidige stand van zaken

c. Vooruitblik – Speerpunten

8. Financiën – Prognose huidig seizoen en doorkijk komend seizoen

9. Rondvraag

10. Sluiting

(*) Deze bijlagen zijn vanaf 1 juni 2020 op te vragen via secretaris@dos46.nl