Agenda Algemene Ledenvergadering 15 okt. 2018

  • september 17, 2018

Op maandag 15 oktober vindt de algemene ledenvergadering plaats in de veldkantine. Aanvang 20.00 uur.
Hieronder volgt de agenda:

1. Opening
2. Vaststellen notulen extra ledenvergadering 5 juli 2018 (*)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag, inhoudelijk en financieel 2017-2018 (*)
5. Bestuurssamenstelling
– Het bestuur draagt Agnes Kikkert voor als penningmeester.

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden via secretaris@dos46.nl. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal vijf stemgerechtigde leden.

– Aftredend en niet herkiesbaar: Ron Raterman

6. Update blaashal
7. Huldiging jubilarissen
8. Rondvraag
9. Sluiting

(*) Deze bijlagen zijn vanaf 8 oktober 2018 op te vragen via secretaris@dos46.nl