Ledenvergadering op donderdag 25 juni

  • juni 3, 2015

DOS’46 houdt op donderdag 25 juni de algemene ledenvergadering in de veldkantine. De aanvang is om 20.00 uur. De volledige agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 20 november 2014 (*)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verenigingsplan 2015-2016 (*)
Toelichting op zowel de inhoudelijke als financiële situatie en plannen voor het seizoen 2015-2016 inclusief een doorkijk naar de twee daaropvolgende jaren. De leden wordt verzocht om een akkoord te geven op het verenigingsplan.

5. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt voor om Bert Baylé te benoemen tot voorzitter.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering melden via
secretaris@dos46.nl. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal vijf
stemgerechtigde leden.

6. Vervanging kunstgrasveld
– Terugblik acties DOS46.0000
– Toelichting definitieve inrichting, financiën en planning aanleg
De leden wordt verzocht een akkoord hierop te geven.

7. Toelichting FOCUS

8. Rondvraag

9. Sluiting

(*) Deze bijlagen zijn vanaf 18 juni op te vragen via secretaris@dos46.nl.

Ten aanzien van agendapunt 5.
Henk Jonker heeft zich bij het bestuur gemeld als tegenkandidaat voorzitter. Conform de statuten van onze vereniging en het wettelijk kader, betekent dit dat er een verkiezing dient plaats te vinden. Alle stemgerechtigde leden worden daarbij in de gelegenheid gesteld om hun stem (schriftelijk) uit te kunnen brengen. Echter, om u als lid van DOS’46 in de gelegenheid te stellen om een weloverwogen keuze te maken, vinden wij het als bestuur een vereiste dat de kandidaten hun kandidaatstelling aan de leden toelichten. Gezien de afwezigheid van Henk Jonker is dat niet haalbaar voor de ledenvergadering van 25 juni a.s. In goed overleg met beide kandidaten is dan ook besloten om de verkiezing te verplaatsen naar komend najaar.
Aan de hand van de verkiezingsprocedure is ons als bestuur gebleken dat de statuten van de vereniging niet toereikend zijn voor deze situatie. De statuten gaan wij daarom tevens aanpassen.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze berichtgeving, dan kunt u hierover contact opnemen met Liesbeth van der Vegt, secretaris, via mail secretaris@dos46.nl of telefonisch via (0522) 491 589.