Terugblik op Algemene Ledenvergadering

  • juni 30, 2014

Net bekomen van de feestweek in het dorp, was daar de ledenvergadering van onze vereniging alweer. De opkomst was lager dan bij de vorige ledenvergaderingen, de sfeer was positief kritisch. De hoofdpunten uit de ledenvergadering worden hieronder weergegeven.

Alcoholbeleid
Vanuit de wettelijke verplichting is alcoholgebruik beneden de 18 jaar niet toegestaan. Vanuit verschillende hoeken worden wij erop gewezen dat dit niet is toegestaan in de kantines. Hierop gaat gehandhaafd worden, de kantinecommissie heeft hierin ook een nadrukkelijke rol.

Besturen met een visie
Vanuit de training ‘Besturen met een visie’ was een van de opdrachten om een stip voor de vereniging te formuleren. De stip voor DOS’46 is:
‘De gezonde korfbalvereniging die vanuit haar eigen jeugdopleiding (KID) voldoende doorstroom genereert voor de selectie die in de korfballeague speelt en tegelijkertijd de vereniging is waar ieder lid, van jong tot oud plezier heeft in een veilige omgeving en waardering krijgt, ongeacht talent of niveau of afkomst.’
De stip willen we in gezamenlijkheid met de leden eigen maken en gaan uitdragen.
Vanuit de training is ook de organisatiestructuur bekeken. Deze gaat ieders anders ingestoken worden waarbij het uitgangspunt is dat de leden centraal staan en daaronder functioneren het bestuur, de voorzitters van commissies en de commissies zelf. De komende tijd wordt dit nader uitgewerkt.

Begroting
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de presentatie van de begroting voor aanvang van het volgende seizoen gedaan. Reden hiervan is dat de begroting rond dient te zijn voordat het nieuwe seizoen start en er op deze manier ruimte is om eventueel nog te schuiven of aanpassingen te doen.
Opvallende zaken:
– De kantineopbrengsten zijn lager, acties zijn lager evenals de entree-inkomsten.
– Extra inkomsten komen uit vooral uitbreiding van de businessclub.
– Aan de kostenkant is wat gedaan, onder andere trainersstaf qua kosten lager.
– KID -> dat leidt steeds meer tot een goed verdienmodel.
– Voorstel wijziging van aantal edities ‘Het Dossertje’. Na enige discussie wordt besloten om het aantal edities te verlagen naar vier en wordt afgesproken dat er een plan van aanpak komt inclusief evaluatiemoment.
Conclusie van de begroting is dat we volgend seizoen in de plus kunnen gaan draaien. De begroting wordt vastgesteld.

Archivering
De mensen die dit doen zijn op zoek naar opvolgers om het archief te gaan beheren. Het verzoek is om mee te denken over wie dit zou kunnen gaan overnemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris.

Veldaccomodatie
Koen Pit geeft namens de projectgroep accommodatie een toelichting op het gelopen proces en waar we nu staan. De vraag aan de aanwezigen is of het voorstel zoals dat er nu ligt ingezet kan worden.
Spoor 1 – korte termijn (3 jaar) -> handhaving huidige locatie, vervangen kunstgrasveld, verbouwing opstal, upgrade accommodatie compleet.
Spoor 2 -> lange termijn (10-15 jaar) -> samen met andere verenigingen visie ontwikkelen ten aanzien van Tussenboerslanden (werken aan concreet stappenplan inclusief realisatie en financiën én combinatie sporthal (al dan niet nieuwbouw). Inzet op sportdorp Nijeveen samen met andere verenigingen.
De leden geven aan akkoord te gaan met de voorgestelde sporen.
De leden gaan hiermee akkoord.

Focus
FOCUS is een programma van het KNKV om korfbal te stimuleren en meer leden te generen. De Korfballeague verenigingen zijn verplicht om mee te doen en daarnaast zijn een aantal andere verenigingen benaderd waaronder DOS. Via het FOCUS-programma wordt de regio versterkt ten aanzien van korfbal om ledengroei te krijgen bij zowel de eigen vereniging als ook bij de omliggende verenigingen.
Vanuit DOS is Youri Borrink projectleider en ondersteunt Han Wonink hem hierin. In de volgende ledenvergadering geeft Youri Borrink een nadere toelichting geven op dit plan.

Bestuurscommunicatie
Esther Hulzebosch geeft een toelichting op het onderzoek dat zij heeft gedaan voor DOS’46 ten aanzien van bestuurscommunicatie. Zij geeft een toelichting op de gehanteerde methode, de resultaten en het advies.
Vanuit het gedane onderzoek met advies is het nu zaak om een volgende stap te gaan zetten. Daarom wordt er een werkgroep geformeerd om daar een stap in te zetten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris.

Wilt u een nadere toelichting op een of meerdere van de genoemde punten, dan kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@dos46.nl

Liesbeth van der Vegt
Secretaris DOS’46