Terugblik extra ledenvergadering

  • januari 21, 2014

Donderdagavond 9 januari heeft een extra ledenvergadering plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was dat tijdens de jaarvergadering in oktober de begroting seizoen 2013-2014 niet is vastgesteld. Hieronder vindt u een korte terugblik op deze extra vergadering:


Voorzitter Koos Flinkert heet iedereen welkom en wenst iedereen een goed jaar, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat het DOS’46 dit jaar sportief goed zal gaan. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Arend Snijder en Frans de Kleijn, medeleven gaat uit naar beide families. Als we kijken naar de actualiteit van de dag dan zien we bij de selectie een behoorlijke blessuregolf, afgelopen weken is hier de nodige aandacht aan besteed om alles op redelijke wijze ingevuld te krijgen. Hopelijk gaat het vanaf nu goed met het herstel van de blessures. We hebben ook mooie dingen om op terug te kijken, zoals de aftrap van de businessclub in december en het nieuwe meubilair voor de veldkantine (zie foto boven dit bericht), met dank aan de werkgever van Harmen Tjeerdsma, Vicrea. Verder vindt op zaterdag 1 februari het Dos Dolle Driegangen Diner plaats.

Begroting
Penningmeester Jeroen Anema heeft een toelichting gegeven op de begroting. Ten opzichte van de vorige versie zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan. Het resultaat van de Stichting en Vereniging samen maakt dat we dit seizoen rond de 0 gaan uitkomen. Op basis van de uitgedeelde begroting en de toelichting door de penningmeester wordt de begroting vastgesteld.

Verhoging kledingfonds
Om over 5 jaar financieel voorbereid te zijn op het vervangen van zowel de wedstrijdkleding als de trainingspakken wordt voorgesteld om de maandelijkse bijdrage te verhogen van € 1,- naar € 1,75. Hierbij is als uitgangspunt genomen wat de aanschafwaarde is in relatie tot de afschrijvingsperiode. Vanuit de leden wordt nadrukkelijk verzocht om dit geld als zodanig te reserveren dat het ook daadwerkelijk voor vervanging van de kleding wordt gebruikt. Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde verhoging.

Stichting Topkorfbal
De activiteiten van de selectieteams zijn ondergebracht in de Stichting Topkorfbal. Deze stichting is de laatste jaren vooral ‘slapend’, financieel draait de stichting negatief en de vereniging blijft aansprakelijk voor het stichtingsresultaat. Om de stichting in te richten zoals bedoeld is een ondernemingsplan nodig en daadwerkelijke activiteit. Aangezien de activiteiten tussen de vereniging en de selectieteams niet heel scherp te verdelen zijn, stelt het bestuur voor om de stichting op te heffen. Dit is besproken met het stichtingsbestuur, dat heeft aangegeven mee te kunnen gaan in dit voorstel. Dit betekent dat met ingang van het nieuwe seizoen de stichting ontbonden gaat worden en integreert in de vereniging. Mochten er binnen de vereniging ontwikkelingen zijn waardoor het noodzakelijk is om een stichting op te richten dan wordt dat alsnog opgepakt.

Ontwikkelingen veldaccommodatie
Bestuurslid Coby van Lune geeft een toelichting op de ontwikkelingen rondom de veldaccommodatie. Aanleiding om dit op te pakken is het aflopen van erfpachtovereenkomsten bij de veldlocatie en de technische staat van de veldkantine.
Er is gekeken naar een viertal opties:
1. Verplaatsen sporthal, 2. Uitbreiden sporthalvloer, 3. Uitbreiden sporthal en 4. Verplaatsen velden.
Optie 1 valt af omdat woningbouw op de huidige locatie van de sporthal momenteel niet rendabel is te maken.
Optie 2 is geen optie omdat de gemeente daar niet aan mee gaat werken.
Optie 3 kan een optie zijn maar daarbij geeft de gemeente aan dat uitbreiding allen aan de voorkant kan plaatsvinden.
Optie 4 is een optie waarbij nieuw sportvelden worden ontwikkeld tegenover de sporthal op het evenemententerrein (eigenaar gemeente) c.q. de gronden (eigenaar Actium) die hier aangelegen zijn. Zowel Actium als de gemeente zijn bereid om hieraan mee te werken. Dat betekent dat DOS’46 gronden in eigendom kan verkrijgen om een nieuwe veldaccommodatie te ontwikkelen. Bij aankoop van de grond loopt de vereniging geen financieel risico, dit wordt afgedekt door twee gegadigden die de grond willen overnemen als het geheel niet doorgaat en zij nemen in ieder geval de grond over die niet nodig is voor inrichting van de accommodatie.

De onderhandelingen zijn momenteel zover dat er een akkoord gegeven kan worden op aankoop door DOS’46. Als dat rondkomt moet er een concreet plan, inclusief financiering voor realisatie, gemaakt worden.

Aan de leden wordt verzocht of er bereidheid is om de grond aan te kopen. Op basis van hetgeen is toegelicht gaan de leden akkoord met aankoop en verdere uitwerking van het plan. Afgesproken wordt dat de vorderingen worden teruggelegd in de vereniging.

Voor de uitwerking wordt een projectgroep geformeerd. Wie zitting wil nemen in de projectgroep wordt gevraagd zich te melden bij Coby van Lune.

‘Ruis op de lijn’
Tijdens de rondvraag wordt op verschillende vlakken aangegeven door de leden dat er ruis op de lijn zit in communicatie over genomen bestuursbesluiten. Het bestuur geeft aan dat dit niet altijd te voorkomen is en dat er goed gekeken wordt naar hoe de communicatie plaatsvindt. Het bestuur geeft aan dat het transparant wil opereren (voor zover de besluitvorming dat toelaat) en leden voldoende wil informeren, dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarnaast wil het bestuur ook toegankelijk zijn en wordt verwacht van de leden dat zij bij onduidelijkheden of vragen de weg weten te vinden naar het betreffende bestuurslid. Ook dat is een manier om ruis tegen te gaan.

Liesbeth van der Vegt
secretaris